FASAL PENAFIAN

HAD LIABILITI

Rayhar Travels Sdn Bhd yang memiliki dan mengendalikan tapak-tapak web rayhar.com, rayhar.org, rayhar.net, rahar.biz, rayhar.info, rayhardb.com, rayhar.my dan rayhar.com.my, tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang dialami oleh mana-mana pihak akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini; akibat daripada kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini dan/atau akibat daripada perkara-perkara lain berkaitan dengan laman web ini.

 

PAUTAN/HIPERANGKAI

Kami ada menyediakan pautan kepada laman-laman web lain.  Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman-laman web tersebut.  Justru kami tidaklah bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman-laman web tersebut.

 

SEKATAN ATAU PENAMATAN AKSES

Kami berhak menyekat atau menamatkan akses ke mana-mana bahagian pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis; dan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian akibat daripada sekatan atau penamatan akses tersebut.

PERUBAHAN KEPADA PENAFIAN DAN TERMA PENGGUNAAN INI

Kami berhak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada semua atau mana-mana bahagian daripada kandungan Penafian dan Terma Penggunaan ini sama ada secara sementara atau secara kekal pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis. 

 

UMUM

Terma-terma dalam Penafian dan Terma Penggunaan ini hendaklah dibaca bersama dengan Syarat-syarat Standard.  Sekiranya ada terma-terma yang tidak konsisten atau bercanggah dengan Syarat-syarat Standard, terma-terma ini hendaklah diterimapakai. Sekiranya mana-mana peruntukan terma-terma ini menyalahi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan yang menyalahi itu hendaklah diasingkan dan terma-terma ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan terma-terma ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah itu.

DASAR PRIVASI

Kami boleh menyimpan maklumat peribadi seseorang dan boleh memberi akses kepada sesetengah maklumat terkumpul dalam data pendaftaran atau data berkaitan dengan pihak ketiga dengan syarat maklumat tersebut tidak mengenalpasti mana-mana orang perseorangan kecuali dibenarkan oleh orang yang berkenaan atau atas tujuan yang baik atau berlandaskan kepada kehendak undang-undang dan proses perundangan.

 

HAK CIPTA

Hak cipta laman web ini dan kandungannya, termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan kami kecuali dinyatakan sebaliknya.  Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Rayhar Travels Sdn Bhd.

PENGGUNAAN IMEJ DARI "PUBLIC DOMAIN" (USE OF IMAGES FROM PUBLIC DOMAIN)

Setakat yang kami ketahui, semua imej di tapak web ini adalah bebas sepenuhnya daripada sebarang tuntutan hakmilik, oleh sebab imej-imej berkenaan dipercayai berada dalam domain awam. Walaupun begitu, jika mana-mana imej yang terdapat di tapak web ini masih di bawah hakcipta, kami meminta agar pemilik-pemilik hakcipta berkenaan dapat menghubungi kami dengan segera supaya kami dapat mengambil langkah-langkah pembetulan sewajarnya.  Kami telah melakukan segala yang patut untuk mengelak daripada melanggar sebarang undang-undang hakcipta apabila mengguna imej-imej di tapak web ini dan kami dengan ini menafikan sebarang tanggungjawab bersabit dengan penggunaan imej-imej tersebut.

(To the best of our knowledge, all the images on this website are completely free of any ownership claims, because they are believed to be in the public domain. Nevertheless, if any of the images appearing on this site are still under copyright, will the copyright owners kindly contact us immediately so that we can take whatever corrective measures as are appropriate. We have made every reasonable effort to avoid any copyright infringements resulting from the use of images on this site and we hereby disclaim responsibility for claims related to such use.)